Questions

益松科技Source:http://www.yisongcnc.cn/Time:2017-12-12Browse:1133次

  

 1、扫描装夹的时候将母楦顶翘了,重新扫描,注意装夹。
    2、母楦的装夹孔打的太大,装夹松动,注意装夹。
    3、加工的刀具磨损过多,检查刀具。
    4、加工机、扫描机存在锥度,检查锥度。


Social Media:


E-mail:sales@yisongcnc.com


Dongguan Yisong High Technology Co., Ltd
Add:3rd Floor, Huafeng Bld., Huangjin Roard, Baima Village, Nancheng District.
Tel:
+86(769)3897 1768    Fax:+86(769)2290 1769


版权所有2017 yisong®保留所有权利